การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 4)

ก่อนอื่นเราต้องปรับปรุงไฟล์ webboard.php เพื่อให้สามารถเปิดไฟล์ ans_webboard.php ได้ดังนี้

1. เลือกไฟล์ที่ต้องการลิงค์ไป
2. ผลจะเป็นดังรูป ด้านล่าง
3. เลือกเมนู Parameters จะปรากฎกรอบด้านบน
4. + เพิ่มตัวแปร – ลบตัวแปร
5. ใส่ชื่อตัวแปรที่ต้องการส่ง
6. ค่าที่ต้ิองการส่งไป ถ้าต้องการค่าจากฐานข้อมูล เลือกรูปสายฟ้าจะปรากฎดังรูปด้านล่าง

7. เลือกฟิลด์ที่ต้องการส่งค่าไป จะได้ผลดังรูป

8. ที่ชื่อกระทู้จะปรากฏลิงค์เพื่อไปหน้า ans_webboard.php

ส่วนไฟล์ ans_webboard.php พิมพ์โค้ดดังนี้
<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-874″ />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<div align=”center”>
<table width=”633″ border=”0″ cellspacing=”1″ cellpadding=”1″>
<tr>
<td bgcolor=”#CCCCCC” scope=”col”>รหัสกระทู้</td>
<td bgcolor=”#CCCCCC” scope=”col”>ผู้ตั้ง</td>
<td bgcolor=”#CCCCCC” scope=”col”>รายละเอียด</td>
</tr>
<tr>
<th width=”150″ height=”19″ bgcolor=”f2f2f2″ scope=”col”></th>
<th width=”127″ bgcolor=”f2f2f2″ scope=”col”></th>
<th width=”346″ bgcolor=”f2f2f2″ scope=”col”></th>
</tr>
</table>
<br />
<br />
<table width=”633″ border=”0″ cellspacing=”1″ cellpadding=”1″>
<tr>
<td bgcolor=”#CCCCCC” scope=”col”>ผู้ตอบ</td>
<td width=”490″ bgcolor=”#CCCCCC” scope=”col”>รายละเอียด</td>
</tr>
<tr>
<th width=”136″ height=”19″ bgcolor=”f2f2f2″ scope=”col”></th>
<th bgcolor=”f2f2f2″ scope=”col”></th>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=””>
<table width=”500″ border=”0″ align=”center” cellpadding=”1″ cellspacing=”0″>
<tr>
<td colspan=”2″ scope=”col”><div align=”center”>ตอบกระทู้</div></td>
</tr>

<tr>
<td width=”84″>รายละเอียด</td>
<td width=”416″><label>
<textarea name=”message” cols=”50″ rows=”4″ id=”message”></textarea>
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>ผู้ตอบ</td>
<td><label>
<input name=”name” type=”text” id=”name” />
<input name=”id_quiz” type=”hidden” id=”id_quiz” value=”<?php echo $row_Recordset1['id_quiz']; ?>“>//ให้สร้างขึ้นแล้วลากค่าของ id_quiz มาใส่ในนี้ด้วย 
</label></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”2″><div align=”center”>
<label>
<input type=”submit” name=”Submit” value=”ตอบกระทู้” />
</label>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”2″>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

การแสดงข้อมูลกระทู้

1. ชื่อ Recorset1
2. ชื่อการติดต่อฐานข้อมูล
3. ชื่อตารางที่ต้องการดึงข้อมูลมาแสดง
4. เลือกการค้นหาแบบเจาะจง ในที่นี่ใช้ฟิลด์ id_quiz ให้ เท่ากับ ค่าที่ส่งมาในข้อที่ 5
5. ค่าที่ส่งมาจาก webboard ชื่อ id_quiz 

การแสดงข้อมูลตอบกระทู้

 ู้

1. ชื่อ Recorset2
2. ชื่อการติดต่อฐานข้อมูล
3. ชื่อตารางที่ต้องการดึงข้อมูลมาแสดง
4. เลือกการค้นหาแบบเจาะจง ในที่นี่ใช้ฟิลด์ id_quiz ให้ เท่ากับ ค่าที่ส่งมาในข้อที่ 5
5. ค่าที่ส่งมาจาก webboard ชื่อ id_quiz

ต่อด้วย เพื่อให้แสดงข้อมูลตอบกระทู้ทั้งหมด

ทำการแทรกลงฐานข้อมูล

1. ชื่อฟอร์มที่ต้องการส่งค่า
2. ชื่อการติดต่อฐานข้อมูล
3. ชื่อตาราง ที่จะแทรกฐานข้อมูล
4. รายชื่อฟิลด์
5. เมื่อแทรกฐานข้อมูล ให้มาหน้า ans_webboard.php และส่งค่าตัวแปร id_quiz รับค่าจาก id_quiz ในฐานข้อมูล
หน้า ans_webboard.php เมื่อเสร็จแล้ว


** ลากค่าของ id_quiz มาใส่ในนี้ด้วย ** 

เมื่อเสร็จสมบูรณ์ จะได้ผลามรูปด้านล่าง

 

ที่มา : http://www.webthaidd.com/dreamweaver/webthaidd_article_685_.html