การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 2)

ขั้นตอนการทำ

1. สร้างหน้า ตั้งกระทู้ใหม่ ชื่อไฟล์ new_post.php

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-874″ />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<form id=”form1″ name=”form1″ method=”POST” action=”<?php echo $editFormAction; ?>”>
<table width=”500″ border=”0″ align=”center” cellpadding=”1″ cellspacing=”0″>
<tr>
<td colspan=”2″ scope=”col”><div align=”center”>ตั้งกระทู้ใหม่</div></td>
</tr>
<tr>
<td width=”84″>ชื่อกระทู้</td>
<td width=”416″><label>
<input name=”title” type=”text” id=”title” />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>รายละเอียด</td>
<td><label>
<textarea name=”message” cols=”50″ rows=”4″ id=”message“></textarea>
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>ผู้ตั้ง</td>
<td><label>
<input name=”name” type=”text” id=”name” />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”2″><div align=”center”>
<label>
<input type=”submit” name=”Submit” value=”ตั้งกระทู้” />
</label>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”2″>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<input type=”hidden” name=”MM_insert” value=”form1″>
</form>
</body>
</html>

2. เริ่มการแทรกฐานข้อมูลดังนี้

1.ชื่อฟร์อมที่ต้องการส่งค่า
2.ชื่อการติดต่อฐานข้อมูล
3.ชื่อตารางที่ต้องการแทรกลงฐานข้อมูล
4.รายชื่อฟิลด์ต่างๆ ในตารางที่จะจับคู่กับ text field ที่เราสร้าง (การตั้งชื่อ text field ต้องตรงกับชื่อฟิลด์ในฐานข้อมูลด้วย) 
5.ค่าที่ส่งไปไม่มี
6.หลังจากแทรกฐานข้อมูลเสร็จให้ไปหน้า webboard.php เพื่อแสดงกระทู้

 

ที่มา : http://www.webthaidd.com/dreamweaver/webthaidd_article_681_.html